Vragen over de registratie en vergoedingen? Ik help u graag.

Anne-Marie Casteleijn

0180 - 442 658

Worden de loonkosten van vervanging in verband met ‘corona-afwezigheid’ nog vergoed?

Met ingang van 2021 biedt GS-vitaal geen aparte vergoeding meer voor de loonkosten van medewerkers die niet ziek zijn, maar toch thuis moeten blijven. Dit komt omdat het kabinet in 2021 geld vrijgemaakt heeft om scholen te ondersteunen in corona-tijd. Het gaat om de subsidie ‘Extra hulp voor de klas’ die tot en met 24 januari aangevraagd kon worden. Met dit geld kunnen scholen ook de eventuele meerkosten in verband met vervanging van niet-ziek personeel opvangen. Zo zorgen we ervoor dat er niet onnodig aanspraak gemaakt wordt op het fonds, wat zich uiteindelijk zal vertalen in een hogere premie over alle deelnemende schoolbesturen.

Moet ik een medewerker met lichte gezondheidsklachten, die in aanmerking komt voor een corona-test, al ziekmelden in Youforce?

Ja. GS-vitaal adviseert u de medewerker ziek te melden in Youforce in afwachting van de uitslag van de corona-test. Dit heeft met de volgende twee wettelijke regelingen te maken:

  • De vervanger van een zieke medewerker is uitgezonderd van de geldende ketenbepaling (aantal aangeboden contracten, waarna er een recht ontstaat op een vast contract).
  • De vervanger van een zieke medewerker kan na afloop van het contract een WW-uitkering aanvragen, die vergoed zal worden door BWGS of het Participatiefonds.

Mocht de afwezigheid, onverhoopt, langer dan 14 dagen duren, dan kunt een vergoedingsverzoek in verband met ziekte indienen bij GS-vitaal. Het gaat hier om een oplossing die, vanwege de geldende regelgeving, administratief gezien de voorkeur heeft. Dit betekent niet dat de medewerker thuis geen vervangende werkzaamheden kan doen. Voor zover mogelijk, dient de medewerker thuis zijn of haar werkzaamheden voort te zetten.

Hoe moet ik omgaan met een medewerker zonder klachten, die in quarantaine moet vanwege contact met een coronapatiënt en/of iemand met zware klachten passend bij corona?

Deze medewerker kan niet ziekgemeld worden, aangezien hij of zij geen klachten heeft. U kunt deze medewerker overig kort buitengewoon verlof (art. 8.7 CAO) verlenen. Dit heeft te maken met de volgende wettelijke regeling:

  • De vervanger van een medewerker met overig kort buitengewoon verlof kan na afloop van het contract een WW-uitkering aanvragen, die vergoed zal worden door BWGS of het Participatiefonds.

In de CAO staat dat overig kort buitengewoon verlof maximaal twee maal de arbeidsduur per week mag zijn. Als de duur van het verlof deze maximale periode overschrijdt en het eerder verleende verlof heeft verband met het coronavirus, dan dient de werkgever echter coulance te betrachten. Er is geen uitzondering op de ketenbepaling in dit geval. Ook kan er geen vergoedingsverzoek bij GS-vitaal worden ingediend. Ook hier geldt dat er gekozen wordt voor een oplossing die, vanwege de geldende regelgeving, de voorkeur heeft. Het uitgangspunt is dat de medewerker thuis zijn of haar werkzaamheden voortzet, voor zover dat mogelijk is.

Hoe moet ik omgaan met een (zwangere) medewerker die niet meer voor de klas mag?

Soms krijgen medewerkers het advies om geen werkzaamheden voor de klas meer uit te voeren, als de 1,5 meter afstand niet gewaarborgd kan worden. Dit advies geldt voor zwangere medewerkers vanaf 28 weken en soms ook voor medewerkers die in een risicogroep vallen. De medewerker kan wel overige werkzaamheden binnen de school doen en hoeft niet thuis te blijven. Er is in veel gevallen echter wel vervanging nodig voor de klas. Om de risico’s rondom de vervanging te minimaliseren adviseren wij u om de registratie als volgt te doen:

  • Is er vervanging nodig? Verleent u de (zwangere) werknemer dan, in de administratie, overig kort buitengewoon verlof (art 8.7 CAO PO). De mogelijke WW-lasten van de vervanger worden dan door BWGS en het Participatiefonds vergoed.
  • Is er geen vervanging nodig? Dan hoeft u niets te registreren.

Lopen mijn re-integratieverplichtingen door in deze coronacrisis met lock-downs?

De Wet Verbetering Poortwachter blijft gelden ook in deze tijd, waarin medewerkers soms vanuit huis werken. Bij een WIA-aanvraag toetst het UWV of de werkgever en de werknemer voldoende re-integratie-inspanningen hebben verricht. Indien het UWV van mening is dat de verplichtingen niet nagekomen zijn, dan krijgt de werkgever een loondoorbetalingsverplichting van maximaal 52 weken opgelegd. U heeft dan geen recht meer op een vergoeding vanuit GS-vitaal. Dat betekent dat u te maken krijgt met dubbele loonkosten. De corona-tijd wordt door het UWV, als bijzondere omstandigheden, wel meegewogen. Er is maatwerk mogelijk als bepaalde verplichtingen niet of niet volledig uitgevoerd kunnen worden. Dit moet dan wel heel goed uitgelegd en gedocumenteerd worden. Houd u in elk geval rekening met het volgende:

  • Een wijziging van de belastbaarheid van de werknemer vanwege COVID-19 vereist altijd een aanpassing van de probleemanalyse;
  • Een wijziging in de te ondernemen re-integratie inspanningen vanwege COVID-19 vereist altijd een aanpassing van het plan van aanpak.

Kan ik aanspraak maken op werktijdverkorting of het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid?

Nee. Het primair onderwijs komt hier niet voor in aanmerking, omdat de bekostiging gewoon doorloopt. Daarom zal er geen sprake zijn van (economische) werkloosheid.

Op welke grond kan ik een vervanger van een corona-afwezige melden, waar uitkeringskosten voor zijn ontstaan?

  • Als de corona-afwezige als ‘ziek’ geregistreerd stond kunnen de uitkeringslasten gemeld worden op artikel 4.27, onder de daar geldende voorwaarden.
  • Als de corona-afwezige als ‘met buitengewoon verlof (art. 8.7)’ geregistreerd stond, dan kunnen de uitkeringskosten gemeld worden op artikel 4.31, onder de daar geldende voorwaarden.

Bovenstaande geldt als u aangesloten bent bij de Stichting BWGS. Bent u aangesloten bij het Participatiefonds? Dan kunt u het beëindigen van het tijdelijke contract melden via het werkgeversportaal.

Visual registratie en vergoedingen corona-afwezigheid

Download hier de visual