Hieronder wordt kort beschreven welke zaken er over 2021 gecorrigeerd zijn of worden:

Premie

De premie wordt geïnd over het brutoloon. Aangezien het brutoloon met terugwerkende kracht steeg is automatisch een correctie doorgevoerd op de premie. Dit is eind 2021 reeds doorgevoerd.

Vergoeding VFGS

Brutoloon

Alle salarissen zijn met terugwerkende kracht geïndexeerd met 2,25%, ook de salarissen van zieke medewerkers en personeelsleden die dat vervangen hebben. De verstrekte vergoedingen vanuit VFGS zullen hierop worden gecorrigeerd. Dit zal eind januari verrekend worden.

Opslagpercentage voor werkgeverslasten

In 2021 is als onderdeel van de verstrekte vergoedingen vanuit VFGS een opslagpercentage voor werkgeverslasten vergoed van 55,68%. Dit is een te hoog percentage geweest. In werkelijkheid kwam het opslagpercentage uit op 54,10%. Het opslagpercentage wordt jaarlijks berekend door te kijken naar een stabiele gemiddelde groep scholen. Het opslagpercentage zal over 2021 worden gecorrigeerd en zal dus een dempend effect hebben op de indexatie van de vergoedingen.

Administratieve heffing voor niet-AK scholen

Scholen die niet aangesloten zijn bij de personeels- en salarisadministratie van VGS betalen een kleine administratieve bijdrage per jaar aan VFGS. Dit is vastgelegd in artikel 9 van het reglement. Ook was vastgelegd dat het bedrag jaarlijks geïndexeerd zal worden. Dit is de afgelopen jaren echter niet gebeurd. Over het jaar 2021 zal dit gecorrigeerd worden.

Vragen? Neem gerust contact op.

Martha Koelewijn

Adviseur / 0180 - 442 692