Wanneer een second opinion?

Een werknemer kan een second opinion aanvragen als hij twijfelt over de juistheid van het advies van de bedrijfsarts over gezondheidskundige vraagstukken in relatie tot arbeid.

Een werkgever kan geen second opinion aanvragen.

Wat is het doel van een second opinion?

De second opinion is erop gericht om de kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg te verhogen en de werknemer meer zekerheid te geven over de juistheid van een advies. De second opinion maakt het handelen van de bedrijfsarts transparant en toetsbaar. Met de mogelijkheid van een second opinion in de bedrijfsgezondheidzorg wordt aangesloten bij de reguliere gezondheidszorg waar de mogelijkheid van een second opinion al gewoon is.

Hoe kan een second opinion worden aangevraagd?

De second opinion wordt aangevraagd bij de eerste bedrijfsarts, maar wordt uitgevoerd door een tweede bedrijfsarts. In het basiscontract tussen de werkgever en de arbodienst of bedrijfsarts is vastgelegd welke andere arbodienst of bedrijfsarts kan worden geraadpleegd voor het uitvoeren van een second opinion. De kosten voor de second opinion zijn voor rekening van de werkgever.

Moet een verzoek tot een second opinion worden geaccepteerd?

De eerste bedrijfsarts moet het verzoek tot een second opinion accepteren, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om het niet te doen. De bedrijfsarts moet deze argumenten dan schriftelijk aan de werknemer kenbaar maken. Als de werknemer van mening is dat de bedrijfsarts het verzoek om een second opinion heeft afgewezen op oneigenlijke gronden, kan de werknemer een klacht indienen bij de arbodienst of bedrijfsarts. Iedere bedrijfsarts of arbodienst moet een klachtenprocedure hebben.

Wat is het verschil tussen een second opinion een een deskundigenoordeel?

Een deskundigenoordeel wordt aangevraagd bij UWV gedurende het re-integratietraject en is bedoeld als tussentijdse toets op het re-integratieproces. Er kan een oordeel gevraagd worden op:

  • het nakomen van de re-integratie-inspanningen van zowel de werkgever als de werknemer;
  • het al dan niet bestaan van arbeidsongeschiktheid voor het eigen werk van de werknemer;
  • het aanwezig zijn van passend werk bij de werkgever.

Een deskundigenoordeel kan aangevraagd worden door zowel de werkgever als de werknemer.

Een second opinion is bedoeld om de kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg te verhogen en de werknemer meer zekerheid te geven over de juistheid van een advies. In de tabel hieronder wordt het verschil weergegeven.

Een second opinion is ruimer qua bereik dan een deskundigenoordeel door het UWV. Dit neemt niet weg dat de kans bestaat op enige overlap. Het zal voor het UWV lastig zijn om met een afwijkend advies te komen als twee bedrijfsartsen onafhankelijk van elkaar tot eenzelfde advies zijn gekomen.

Vragen? Bel gerust.

Martha Koelewijn

Adviseur / 0180 - 442 692