Premie 2024

De premie is licht gestegen ten opzichte van 2023.

  • Voor scholen met een eigen risico variant van 14 dagen wordt de premie 5,1% (was 4,9%);
  • Voor scholen met een eigen risico variant van 182 dagen wordt de premie 2,4% (was 2,3%).

Deze lichte premiestijging is nodig om de gewenste vermogensbuffer van VFGS te versterken en daarmee onverwachte risico’s, zoals corona, op te kunnen vangen.

Te vergoeden opslagpercentage voor werkgeverslasten

Het te vergoeden opslagpercentage voor werkgeverslasten is vastgesteld op 53,78% op het brutoloon. Dit is een verlaging ten opzichte van 2024 vanwege een daling in de pensioenpremies en sociale lasten. Het te vergoeden opslagpercentage wordt elk jaar opnieuw bepaald door te kijken naar een gemiddelde stabiele groep scholen. Per individueel schoolbestuur kan het opslagpercentage hoger of lager liggen.

 

Reglement per 1-1-2024

Het bestuur heeft ook het reglement voor 2024 vastgesteld. De wijzigingen zijn minimaal. Artikel 11 lid 4 is toegevoegd om het reglement beter te laten aansluiten bij de bestaande situatie. Voor de volledigheid wordt dit lid hieronder weergegeven:

“Detacheringsinkomsten van de deelnemer in verband met het uitlenen van de arbeidsongeschikte werknemer aan een derde worden in mindering gebracht op de vergoeding als bedoeld in dit artikel, voor zover deze inkomsten het verschil tussen de loonkosten van de arbeidsongeschikte werknemer en de vergoeding als bedoeld in dit artikel overstijgen.”