Samengevat zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd in het nieuwe reglement:

  • Cao verwijzingen (bijvoorbeeld artikel nummers) en tekstuele aanpassing in enkele begripsomschrijvingen.
  • De modelverklaring ‘gesprekkencyclus en herplaatsingsonderzoek’ bleek in de praktijk niet werkbaar in gevallen waarin het dienstverband om gewichtige omstandigheden is beëindigd. Besloten is om de huidige modelverklaring te behouden voor de grond disfunctioneren en een nieuwe modelverklaring toe te voegen voor de grond gewichtige omstandigheden (hierin ruimte voor maatwerk). Tekstueel heeft dit een plaats gekregen in het reglement alsmede in een bijlage, zijnde nu bijlage 3.
  • Het oude artikel 2.7 beëindiging dienstverband vanwege plichtsverzuim hebben we laten vervallen. Feitelijk valt dit te scharen onder gewichtige omstandigheden. In het verleden is dit ook aparte artikel ook niet gebruikt.