Het ziekteverzuimcijfer over 2020 van de bij VFGS aangesloten schoolbesturen kwam uit op 4,44%. Dit is een stijging van 0,39% ten opzichte van 2019. Gezien de enorme uitdaging waar de scholen in dit ‘coronajaar’ voor stonden is het niet verwonderlijk dat het ziekteverzuim steeg.

Opvallend is wel dat er landelijk gezien geen sprake was van een stijging. Het verzuimpercentage kwam uit op 5,8%; hetzelfde niveau als in 2019.

Het verzuimpercentage van VFGS-schoolbesturen verschilt nog steeds aanzienlijk met het landelijke percentage. Het verschil loopt echter wel verder in. In onderstaande tabel worden de percentages van de afgelopen jaren weergegeven.

In het verzuimonderzoek, uitgevoerd door DUO, worden de verzuimcijfers ook weergegeven per denominatie. Het gereformeerd, reformatorisch en evangelisch onderwijs heeft te maken met het laagste verzuimcijfer, namelijk 4,7% in 2020. Islamitische en vrije scholen hebben te maken met het hoogste verzuimcijfer (8,4% en 8,2%).

Het ziekteverzuim binnen VFGS-schoolbesturen lag met 4,44% lager dan het ziekteverzuim binnen al het gereformeerd, reformatorisch en evangelisch onderwijs.

 

Een gemiddelde leerkracht in het Primair Onderwijs meldde zich in 2020 0,9 keer ziek (meldingsfrequentie). Binnen VFGS-schoolbesturen was dit 0,72 keer.

In het totale Primair Onderwijs was het ziekteverzuim onder 55-plussers tweeëneenhalf keer zo groot als onder jongeren tot 35 jaar (9,5% ten opzichte van 3,8%). Ook uit de data van VFGS blijkt dat het verzuim onder 55-plussers aanzienlijk hoger ligt dan bij de jongere collega’s (7,22% ten opzichte van 4,29% voor de leeftijd t/m 35 jaar), al is het verschil minder groot dan landelijk gezien het geval is.

Landelijk gezien komt ziekteverzuim minder vaak voor onder directie- en bestuursleden (4,3% ten opzichte van 5,8%). Als ze zich echter ziekmelden zijn ze gemiddeld langer ziek dan leraren. Het gemiddelde verzuim in deze categorie bij VFGS-schoolbesturen was 2,92%. In de afbeelding hieronder wordt het ziekteverzuim naar functiecategorie en leeftijd van VFGS over 2020 weergegeven.

Vragen? Sparren over de aanpak tot een lager ziekteverzuim?

Martha Koelewijn

Adviseur / 0180 - 442 692