Wat is regres?

Werknemers kunnen tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt raken door schuld van een derde. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een (verkeers)ongeluk veroorzaakt door een ander of een medische fout. De inkomensschade van de werknemer wordt vaak deels opgevangen door de werkgever. De werkgever is immers wettelijk verplicht om gedurende maximaal twee jaar het loon (deels) door te betalen. Tegelijkertijd dient de werkgever werk te maken van de re-integratie, met alle kosten van dien. De werkgever heeft in zo’n geval de mogelijkheid de opgelopen schade op deze partij te verhalen, door middel van een zogenoemde regresvordering. Voorwaarde is natuurlijk dat de derde aansprakelijk is voor de schade.

Wat is verhaalbaar?

De werkgever heeft een regresrecht ten aanzien van het nettoloon dat tijdens de arbeidsongeschiktheid van de werknemer wordt doorbetaald. Ook is het mogelijk om (redelijke) kosten van activiteiten die de werknemer helpen terug te keren naar arbeid (re-integratiekosten) op de aansprakelijke partij te verhalen. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor bepaalde re-integratiemaatregelen, noodzakelijke interventies (zoals aanpassing van de werkplek), bedrijfsarts, re-integratiebedrijf of andere dienstverleners in het kader van de re-integratie of (een gedeelte van) de kosten van juridische bijstand. Niet verhaalbaar zijn kosten die worden gemaakt voor het inzetten van vervangend personeel. Hiervoor kan de aansprakelijke partij niet worden aangesproken.

Wat te doen?

Omdat GS-vitaal voor de bij VFGS aangesloten scholen de loonkosten bij langdurig ziekteverzuim vergoedt, stellen wij graag – mede namens de school – een dergelijke regresvordering in. Om deze reden vragen wij u op het formulier te vermelden wanneer een derde verantwoordelijk kan worden gehouden voor de arbeidsongeschiktheid van de werknemer. We vragen vervolgens ook de nodige relevante informatie om ons in de gelegenheid te stellen – in samenwerking met een regresexpert – een regresvordering in te stellen om de loonschade en eventuele re-integratiekosten op de aansprakelijke derde te verhalen. Bij succesvol verhaal van de loonschade zal het gevorderde bedrag worden verrekend met de loonkostenvergoeding die vanuit VFGS is verstrekt, teneinde de schadelast en premieverhoging te beperken. Een vergoeding van de gemaakte re-integratiekosten komt uiteraard de school toe.

Regres melden of nog vragen?

Anne-Marie Casteleijn

info@gs-vitaal.nl / 0180 - 442 658