Wat is plan V(italiteit)?

Plan V is een integrale en planmatige aanpak die schoolorganisaties helpt om vitaliteit en inzetbaarheid te verbeteren en ziekteverzuim en uitval terug te dringen.

Deze benadering is bewezen effectief en heeft een duurzaam effect. Gaat u aan de slag met Plan V, dan krijgt u begeleiding op maat. Plan V is de afgelopen tijd doorontwikkeld van Plan V(erzuim) naar plan V(italiteit). Daarom is het ook interessant voor schoolbesturen die duurzame inzetbaarheid meer willen doordenken en borgen in hun organisatie.

Wat levert het op?

Plan V(italiteit):

  • heeft in de sector gezorgd voor een daling van het ziekteverzuimpercentage met gemiddeld 1,85%;
  • zorgt voor bewustwording bij bestuurders en directies van de beïnvloedbaarheid van verzuim en duurzame inzetbaarheid;
  • zorgt voor competentie-ontwikkeling bij directeuren;
  • biedt ondersteuning om afspraken met de Arbodienst te verbeteren;
  • geeft hulp bij het herijken van uw HR-beleid met betrekking tot duurzame inzetbaarheid;
  • leidt tot professionelere organisaties met een aanzienlijk minder grote uitval van personeel.

Hoe gaan we te werk?

Bij plan V(italiteit) bieden we altijd maatwerk. Het traject bestaat uit de volgende stappen.

  • Analysefase: Allereerst zal er een grondige analyse gedaan worden van de organisatie als het gaat om duurzame inzetbaarheid. Dit gebeurt door gesprekken te voeren met het bestuur en de schoolleiders en/of het MT. Ook worden verschillende documenten opgevraagd;
  • Plan van Aanpak: De analyse wordt besproken met de gevormde werkgroep in de schoolorganisatie. Samen komen we tot een Plan van Aanpak. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar wat haalbaar en wenselijk is. Plan V is een traject wat over een langere periode uitgesmeerd wordt.
  • Uitvoering: Tijdens de uitvoeringsfase zal er één keer per kwartaal overlegd worden met de werkgroep en worden de tussenresultaten besproken.
  • Borging: Na afloop vindt een evaluatie plaats. Zijn de doelen behaald? Wat is nodig voor de borging op de lange termijn?

Plan V(italiteit) wordt aangeboden door GS-vitaal. We werken hierbij samen met het landelijke VFPF.

Meer weten? Bel gerust

Martha Koelewijn

0180 - 442 692