Er zijn zorgen over de werkdruk van leraren, het lerarentekort en daarmee samenhangend de onderwijskwaliteit. Deze zorgen waren voor de Tweede Kamer aanleiding om advies te vragen aan de Onderwijsraad. Dit advies is op 25 maart jl gepubliceerd en heet ‘Tijd voor Focus’. Hieronder wordt een stukje gedeeld uit de korte samenvatting van het rapport.

Probleem: een hoge werkdruk

Uit onderzoek blijkt herhaaldelijk dat de werkdruk onder leraren in het basisonderwijs hoog is. Hierdoor zitten veel leraren thuis met burn-outklachten en verlaat een deel het onderwijs. De hoge werkdruk wordt versterkt door het lerarentekort en andersom is het lerarentekort deels ook het gevolg van de te hoge werkdruk. Leraren komen niet altijd toe aan hun kerntaken, zoals het voorbereiden van de lessen. Dit is van invloed op de kwaliteit van het onderwijs.

Oorzaak: meer en zwaardere verantwoordelijkheden

De afgelopen decennia is scholen steeds vaker verzocht bij te dragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Er wordt van scholen veel meer verwacht dan de overdracht van kernvakken zoals lezen, schrijven en rekenen. Ook moeten scholen extra ondersteuning bieden aan leerlingen met een onderwijsachterstand en aan leerlingen met een beperking.

De verantwoordelijkheden zijn ook zwaarder gaan wegen. Van leraren en scholen wordt verwacht dat zij zich meer en beter verantwoorden over de inhoud en de vorm van hun onderwijs. Als gevolg hiervan zijn de administratieve lasten gestegen.

Advies: meer focus in het werk

De Onderwijsraad adviseert om in gezamenlijkheid (leraren, directie, bestuur, overheid) het werk beter af te bakenen, zodat leraren zich kunnen focussen op de kern van hun vak: het geven en ontwikkelen van onderwijs. Het scherper prioriteiten stellen, beter verdelen van werkzaamheden en deze gerichter uitvoeren moet de werkdruk helpen verlagen. Om leraren in staat te stellen om hun werk goed en met focus uit te kunnen voeren, moet ook de Rijksbekostiging structureel omhoog.

Ben je benieuwd hoe het gesteld is met de werkdruk in jouw team? Overweeg dan de gratis Werkdrukscan.

 

Reageren?

Martha Koelewijn

Adviseur / 0180 - 442 692