In het onderzoek van VFGS (onderdeel van GS-vitaal) naar ziekteverzuim bleek dat er 6 veelvoorkomende oorzaken zijn. In deze vervolgartikelenserie wordt per keer aandacht gevraagd voor één oorzaak. Hierbij wordt nadrukkelijk de link gelegd naar oplossingsmogelijkheden vanuit zowel de werkgever als de werknemer. In dit tweede artikel zoomen we in op oorzaak 2: de intense betrokkenheid en perfectionisme van de leerkracht.

Persoonlijkheden van medewerkers

Werkdruk, gedragsproblematiek in de klas, persoonlijke problemen van leerlingen; iedere leerkracht krijgt er in meer of mindere mate mee te maken. Bij sommige medewerkers vallen deze uitdagingen zwaarder dan bij hun collega’s. Vanuit het onderzoek naar ziekteverzuim is duidelijk geworden dat de persoonlijkheid van medewerkers daarbij een grote rol speelt. De diversiteit van persoonlijkheden verklaart waarom er binnen een personeelsbestand verschillende opvattingen kunnen bestaan over de heersende werkdruk binnen een school.

Verschillende aarden

Niet alle leerkrachten hebben dezelfde persoonlijkheid. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen verschillende aarden:

  • Gevoelige aard
    Veel medewerkers binnen het onderwijs blijken aangemerkt te kunnen worden als ‘humanizers’; mensen die zeer sfeergevoelig en mensgericht zijn. Om confrontaties te vermijden gaan zij conflicten uit de weg, met als risico dat zij over hun grenzen (laten) gaan.
  • Perfectionistische aard
    Ook perfectionisme blijkt een rol te spelen bij diverse leerkrachten. Onder perfectionisten verstaan we medewerkers met een hoog arbeidsethos die hun maximale inzet bieden, waarbij zij de lat zeer hoog leggen voor zichzelf. Het stellen van prioriteiten blijkt in veel gevallen lastig, waardoor zij (sneller) overwerkt raken.
  • Piekerende aard
    Naast een gevoelig karakter of perfectionisme is gebleken dat er verschil bestaat in de mate waarin medewerken in staat zijn om gebeurtenissen te relativeren. Waar sommige medewerkers situaties gemakkelijk loslaten, kunnen andere medewerkers over eenzelfde voorval piekeren.

Hoe gaat ú als werkgever daar mee om?

Vanuit het onderzoek is duidelijk geworden dat medewerkers zich niet altijd bewust zijn van hun gevoelige, perfectionistische of piekerende aard. Zij weten daarbij niet wat hun grens is. Vaak wordt deze pas herkend nadat een medewerkers daar tegenaan is gelopen. Het is van belang dat u, als zijnde leidinggevende, wéét wat de uitdagingen zijn van zijn medewerkers, waarvan iemand spanning krijgt en wat iemands draagkracht is. Om dit te realiseren is het noodzakelijk dat u uw medewerkers persoonlijk kent – en korte lijntjes met hen heeft. Een belangrijke voorwaarde voor het ontstaan van relativeringsvermogen is dat u zélf het goede voorbeeld geeft aan de medewerkers en openheid creëert binnen de school.

Gratis inzetbaarheidsgesprek

Om u hierin te ondersteunen biedt GS-vitaal gratis inzetbaarheidsgeprekken* aan voor medewerkers van aangesloten scholen. In dit gesprek wordt stilgestaan bij het welbevinden van uw werknemer in en rond zijn of haar werk. Aan de hand van de DISC- en drijfverentheorie gaan we namelijk op zoek wat hem/haar drijft, welk gedrag wordt getoond, hoe dit overkomt én wat dit betekent voor samenwerking en leiderschap. De medewerker krijgt antwoorden op de vragen ‘wat zijn mijn drijfveren en wat is mijn gedrags- en communicatiestijl?’. Met behulp van deze gesprekken kan een medewerker inzicht krijgen in zijn of haar valkuilen en manieren aangereikt krijgen om daarmee om te gaan.

Tijdens een inzetbaarheidsgesprek krijgt uw medewerker inzicht in zijn/haar valkuilen en de wijze waarop daarmee omgegaan kan worden. - Martha Koelewijn

* Belangrijk om te weten is dat een medewerker indien gewenst zich rechtstreeks kan aanmelden als hij/zij zonder medeweten van u als schoolleider wil deelnemen. Wel doen wij de aanbeveling om de uitkomsten te delen met de schoolleider om zo samen te kunnen werken aan duurzame inzetbaarheid. De tijd die de medewerker kwijt is aan dit gesprek past uitstekend binnen het cao- urenbudget Duurzame Inzetbaarheid.

Meer weten over het hele onderzoek?

Klik dan op de link hieronder. U vind een infographic met de belangrijkste uitkomsten. Ook is het onderzoeksrapport te downloaden.

Resultaten onderzoek ziekteverzuim